انواع کوررنگی

شکل ارثی کوررنگ

شکل ارثی کوررنگی اغلب به نقص در انواع خاصی از مخروط ها  یا عدم وجود کامل این مخروط ها مربوط میشود .

علاوه بر تفاوت در آرایش ژنتیکی سایر دلایل نقص یا از بین رفتن رنگ بینی

ادامه مطلب